KENNO

kenno

 

 

kennosto

 

 

 

2008

BETONI, PEILI

120 x 120 x 120 cm